حوادث در معادن زغالسنگ
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

نقش عوامل انسانی در معدنکاری زیر زمینی و بخصوص زغالسنگ در معادن ایران از اهمیت زیادی برخوردار است . تقریباًهمگان بر این باورند حتی هنگامی که از همه مخاطرات آشکارا جلو گیری شود و همه افراد به طور مطلوب آموزش کافی دیده باشند باز هم حوادثی رخ می دهد که اجتناب ناپذیر بوده و نمی توان از تمامی آنها جلوگیری کرد                                                                                                                               آمار منتشره از طرف سازمان جهانی کار نشان می دهد که هر ساله 120 میلیون حادثه شغلی در دنیا اتفاق می افتد که باعث مرگ 200.000 نفر می شود این به معنای وجود 42 حادثه برای هر 1000 کارگر است و به طور متوسط برای هر 100.000 کارگر تعداد مرگ ناشی از حادثه 3/8 است در اروپا این مقادیر کمتر از متوسط جهانی بوده و به ترتیب 25 حادثه برای هر 1000 کارگر و 5/6 مورد مرگ برای هر 100.000 نفر است . از کل حوادث ،10% به ناتوانی دائمی و 5/0 الی ا درصد منجر به مرگ می شوند .

 

 

v    تعریف حادثه

حادثه خواه منجر به مرگ و خواه غیر آن ، اتفاقی است ناخواسته که باعث اندوه و ناراحتی فراوان کارگر و خانواده او، وبه هم خوردن نظم وترتیب محل کار وکاهش قابل توجه تولید می شود . بنابر این هرگونه سعی و کوشش در جلو گیری از آن می تواند از نظر انسانی ، اقتصادی و اجتماعی  بسیار سودمند باشد . شکی نیست که در ایجاد حادثه انسان ، ماشین، تجهیزات و محیط کار بسیار موثر بوده  واین موضوع از قدیمی ترین مسائلی است که فکر مهندسان معدن را به خود مشغول کرده است .  در سالهای اخیر  با افزوده شدن مسائل مربوط به امراض شغلی و محیط زیست ، این سه عامل ابعاد گسترده تری در معدنکاری پیدا کرده اند  . با توجه به بحث فوق ، حادثه را می توان چنین تعریف کرد : اتفاقی است از قبل برنامه ریزی نشده و غیر منتظره که باعث آسیب رسانی فیزیکی به فرد و ضرر و زیان های مالی به کارفرما و یا مؤ سسه می شود .                                                                                                                                                      

v    روشهای جلوگیری از حادثه

با افزایش مقدار تولید مواد معدنی وسختی شرایط کار در قرن گذشته و نیمه اول قرن حاضر  ، حوادث ناشی از کار و ایمنی ابعاد گسترده تری پیدا کرده  و سازمانهای دولتی ، اتحادیه های کارگری و انجمن های بین المللی ، و در راس آنها سازمان بین المللی کار فعالیت هایی را برای مبارزه و تحت کنترل درآوردن این عامل مهلک شروع کرده اند . به طوری که ایمنی به عنوان مهمترین و اولین  اصل حیات کاری از طرف همه  دست اندر کاران در سطح جهانی مورد قبول واقع شده و اجرا می شود . به طور خلاصه برای جلوگیری از حوادث وکاهش صدمات ناشی از آن ، اجرای موارد زیر در هر محیط کاری مورد نظر است :                                                                                                                      

     محیط کار ایمنی از طریق کنترل ( روشنایی، حرارت ، سرو صدا ، ارتعاش ، تشعشع و غیره ) طراحی محیط کار ایمنی وبه کار گماردن سرپرستانی که تسلط کامل به نکات ایمنی داشته و خود نیز به آن معتقد باشند ، به کارگیری احترام به مقررات ایمنی به طور پیوسته در همه سطوح کاری و مدیریتی ، استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ایمنی ، آموزش کارگران به منظور استفاده از وسائل فوق ، تشکیل گروه های ایمنی و بررسی مسائل و مشکلات آئین نامه ها و مقررات موجود ونقائص آنها ، بررسی وتحلیل علل حوادث ، جمع آوری و انتشار آمار حوادث به طور منظم جهت شناخت عوامل حادثه زا و کارهای پر مخاطره وپیشنهاد  تغییرات و تعدیلات لازم در محیط کار با توجه به فن آوری های جدید جهت کاهش حوادث ، نصب سیستم های هشدار دهنده در مورد آتش سوزی و انفجار گاز و غیره و افزایش سطح آگاهی  کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی ، سمینار  و...                                                                  

v    نتایج و عواقب حادثه

هر حادثه دارای یکسری عواقب قانونی ، انسانی و اقتصادی است . این عواقب جدا از هم نبوده ، بلکه با یکدیگر مرتبط هستند . این عواقب به شرح ذیل آورده شده اند :                                                                                                                   

v    عواقب قانونی

حادثه می تواند در اثر عدم مراعات کامل آئین نامه و قوانین ایمنی ایجاد شود که در این حالت مسئولیت قانونی آن متوجه کارفرما ویا نماینده  او بوده و می تواند باعث جزای مادی تا حد بسته شدن و تعطیلی محل کار شده و یا باعث زندانی شدن کارفرما و نماینده آن شود .                                                                                                                                                                       

v    عواقب انسانی

مرگ یا زخمی شدن کارگر در اثر حادثه ویا معلولیت دائم او از نظر حیات انسانی و محیط خانواده فاجعه محسوب می شود .تضمینات مالی هیچ وقت نمی تواند جای زندگی راپر کند و افرادی که در ایجاد حادثه مقصر باشند ، هیچوقت از عذاب وجدان رهایی نخواهند یافت                                                                                                                           

v    نتایج وعواقب اقتصادی

هر حادثه ای بار مالی زیادی را بر دوش کارفرما و سازمانهای بیمه خواهد گذاشت و از طرف دیگر هر چند هزینه های مستقیم از طرف سازمان بیمه تامین شود ، ولی مبالغ گوناگونی از جمله تضمینات و جریمه های ناشی از بررسی های قانونی متوجه کارفرما بوده و در ارزیابی ها باید هزینه های لازم جهت بررسی و تحقیق حادثه ، هزینه های کارگری مربوط به فرد حادثه دیده ،  کاهش تولید وافزایش هزینه ها در اثر حادثه و هزینه های لازم جهت تعمیر محل کار ، مواد مصرفی و تجهیزات لازم برای  آن را نیز مد نظر قرار داد . البته کل هزینه های فوق ، از هزینه های لازم جهت پیشگیری از حادثه بسیار بیشتر بوده ، در نتیجه جلو گیری از حادثه بسیار ارزانتر از پرداخت  های لازم جهت حادثه است .                                                                                                        

v    شاخص های ارزیابی ایمنی

بر خلاف اکثر عملیات تولیدی ، ارزیابی سطح ایمنی و بررسی  عوامل کاهنده آن کاری  پیچیده و زمان بر است . در وقوع یک حادثه ، حد اقل دو عامل  کلی محیط نا ایمن و عمل نا ایمن ، دخیل هستند . بیان سهم هر یک از این دو عامل به صورت اعداد مستلزم بررسیهای دقیق بوده و در اکثر موارد ارائه دقیق ارقام ممکن نیست . شاخص های عمده بیانگر وضعیت ایمنی را می توان به شرح زیر محاسبه کرد.                                                                                                                                                                                 

ý   فراوانی (تکرار) حادثه  (Frequency)

ضریب فراوانی یا ضریب تکرار حادثه بیانگر تعداد حوادثی که منجر به ضایعات انسانی ( اعم از تلفات نقص عضو جزئی ویا کلی ویا بیماریهای شغلی ) طی مدت معینی ( معمولاً یکسال) در مقابل یک میلیون ساعت کاری است که برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده می شود                                                                                                   F=( N*100000 ) / T            رابطه شماره یک 

در رابطه  شماره یک    N    تعداد حوادث   و    T    تعداد ساعات کار در یک زمان معین است . فراوانی که از رابطه بالا به دست می آید نمایانگر این مطلب است که در یک مدت معین که معمولاً یک سال انتخاب می شود ، در مقابل هر یک میلیون ساعت کار چه میزانی حادثه اتفاق افتاده است . به طور معمول در محاسبه تعداد حوادث ، تنها حوادثی که در نتیجه آن کارگر به مدت یک هفته یا بیشتر نتواند و ظیفه کاری خود را انجام دهد به حساب آورده می شود . با بررسی فراوانی حادثه در واحد های صنعتی می توان مناطقی که استعداد حادثه خیزس در آنها  زیاد است را مشخص کرد و برنامه ریزی ایمنی را در جهت کاهش آنها سوق داد. این شاخص در بسیاری از موارد به عنوان راهنمای بکارگیری  روش های مختلف پیشگیری حوادث مورد استفاده قرار می گیرد .

ý     ضریب شدت حادثه (Severity  rate)

منظور از ضریب شدت حادثه تعداد روز های تلف شده در مقیاس هر میلیون ساعت کار طی مدت زمان معینی ( معمولاً یکسال ) و مفهومش این است که در مدت یکسال در ازای هر یک میلیون ساعت کاری چند روز کاری در سازمان مورد بررسی ، به خاطر حوادث کاری تلف شده است . برای محاسبه این ضریب از رابطه زیر استفاده می گرد               

 

        S=L*100000 / T  رابطه شماره دو

                 

در رابطه شماره دو ، L   تعداد روز های از دست رفته و T  تعداد ساعات کار در مدت زمان معین است . اهمیت فراوانی حادثه نسبت به شدت حادثه که اشاره به روزهای از دست رفته به ازای تعداد حوادث دارد بیشتر است. . در واقع حادثه تصویر واقعی  تری از شرایط ایمنی را ارائه می کند ،  زیرا در شدت حادثه عوامل تصادفی و غیر سیستماتیک نیز دخیل است

ý   شاخص فراوانی شدت حادثه (Frequency-Severity Index)

از آنجا که فراوانی وشدت هر کدام به تنهایی به طور کامل نمی توانند بیانگر وضعیت ایمنی سیستم باشند ، به همین دلیل در مواردی از شاخص فراوانی حادثه شدت نیز استفاده می شود  این شاخص به صورت زیر تعریف می شود.

                               FSI = F*S/103 رابطه شماره سه

                           در رابطه (3) S  شدت حادثه و F  فراوانی حادثه.

 


ý   شیوع حادثه (Incidence)

در مواردی که اطلاعات دقیقی در باره ساعات کاری کارکنان در دسترس نباشد از شیوع حادثه که به صورت زیر تعریف می شود                                                                                                                                                         

 

          F=( N*1000 ) / E            رابطه شماره چهار   

 رابطه شماره چهار  ، N   تعدادکل حوادث و E  تعدادکل  کارکنان در مدت زمان معین است.

حوزه زغالی کرمان از مراکز مهم تولید زغالسنگ در کشور و از تامین کننده های  اصلی زغال مورد نیاز کارخانه ذوب آهن اصفهان است . به طوری که  سهم این استان در تامین نیازهای کار خانه ذوب آهن از منابع داخلی حدود 60%  بوده و از طرف دیگر  این استان از نظر تعداد کارکنان ، تنوع لایه ها و گستردگی و پراکندگی معادن در حال استخراج ، از جایگاه خاصی برخوردار است .به طور ی که در مناطق زغالی این استان می توان به روش های استخراج روباز و زیر زمینی ( خاکریز و تخریبی ) اشاره کرد . لایه های افقی وپر شیب ، ضخیم ویا نازک ، تغییر کیفیت کمر بالا و کمر پایین، تغییر شدت عوارض تکتو نیکی  از یک منطقه به منطقه دیگر ، تغییر محتوی گاز و کیفیت زغال  وتغییر عمق ، سهم زیادی در ایجاد  و تنوع روش های استخراج و شرایط کاری در حوزه  مزبور داشته است  .  به همین علت بررسی حوادث ناشی از کار و مسائل ومشکلات ایمنی در معادن این استان می تواند تا حد زیادی منعکس کننده مشکلات سایر مناطق زغالی کشور بوده  وهر گونه پیشرفت وبهبود  شرایط کاری و سطح ایمنی در این حوزه می تواند به عنوان الگویی مورد استفاده دیگر معادن کشور قرار گیرد   


 
انواع و نوع استفاده و چگونگی تشکیل زغالسنگ
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

v   انواع مارک زغالسنگ و کاربرد آنها

در تقسیمات کلی برحسب نوع استفاده ای که از کنسانتره زغالسنگ میشود آن را به دو دسته یا دو نوع مارک تقسیم بندی می کنند :

1-    زغالسنگ کک شو

2- زغالسنگ حرارتی

 - کک زغالسنگ یکی از مواد خام مورد نیا زکارخا نه ذوب آهن اصفهان میباشـد ، این ماده حیاتی که رل مهمی را در صنعت ذوب آهن ایفا میماید جسمی است نقره فام یا سیاه خاکستری و دا رای مشخصات شیمیائی و فیزیکو مکا نیکی معین که در اثر حرارت دادن زغالسنگ بدون دست رسی آ ن به هوا تولید میشود و چون قسمت اعظم آن را کربن تشکیل مید هد از ایـنرو بعنوان ماده لازم جهت تولید حرارت و ذوب سنگـهای آهن و همچنین احیـاء آنها بکا ر میرود .اما چون تمام زغالسنگـها ئی که در طبیعت وجود  دارند د ا رای خاصیت کـک دهـی نبـوده و برخـی نیـز دا رای مواد مضر و زیـان آوری میباشـند که مصرف آنها جهت تولید کک متالوژی محدود مینماید لذا از زغالها ئیکه توسط گروه های اکتشافی و یا معـدن کاوان ا ز  ترا نشه ها ، چاه هـای حفـا ری و تونـل ها استخراج میگردند نخست باید ا ز نظر مشخصات شیمیائی و کیفیت تکنولوژی و خاصیت کک دهی و ترکیب پتروگرافی مورد مطا لعه و بررسی قرا رگیرند و سپس با در نظر گرفتن شرایط زمین شناسی و کیفیت لا یه ها و با توجه به کیفیت زغالها و مسائل اقتصادی و غیره اقدام به تاسیس معادن و استخراج زغالسنگ جهت تولید کـک متالوژی نماید.

 - زغالسنگ حرارتی باتوجه به اینکه هرتن از این نوع زغالسنگ بطور متوسط 7500 کیلو کالزری انرژی تولید مینماید لذا همانند دیگر سوخت های فسیلی و حتی در بعضی موارد بهتر از بقیه آنها جهت تامین انرژی حرارتی در منازل ومهمتر از آن در نیروگاههای مولد انرژی الکتریسیته مورد استفاده قرار میگیرد.

v    چگونگی تشکیل زغالسنگ

بطور کلی برای تشکیل زغالسنگ سه مرحله تشخیص داده شده است :

1-                  تجمع گیاهان

2-                  تغییرات شیمیایی و فیزیکی گیاهان جمع آوری شده است که بوسیله قارچها و باکتریهای غیر هوازی و افزایش کربن و کاهش اکسیژن و آب و سفت شدن مواد انباشته شده گیاهی میباشد.

قسمت های مختلف گیاه بعد از تجزیه کامل در شرایط غیر هوازی با کمک قارچها و باکتریها در گودالها و مردابها جمع شده و پس از مدفون شدن بوسیله رسوبات ثانوی تحت اثر فشار و حرارت قرار میگیرد. بر اثر تجزیه کامل گیاهان ترکیبات حلقوی طویل کربو هیدراتها بوجود میاید و دراین تغییرات شیمیایی فاکتورهای بیولوژیکی و شیمیایی تاثیر داشته که اثر باکتریها و قارچها را نباید نادیده گرفت.همانطور که امروزه انواع آنها در اعماق هزارمتری چاههای نفت و معادن زغالسنگ آمده اند.

بطور کلی سلولهای گیاهی از مجتمعی از مولکولهای بزرگ زنجیری سلولز تشکیل شده که بوسیله لیگنین احاطه شده اند علاوه بر آن مقدار متفاوتی از چربیها ، صمغها و مواد سفیده مانند در سلولها پراکنده هستند.

گیاهان متلاشی شده موقعیکه بوسیله آب پوشیده شوند بتدریج قطعات تامرحله تجزیه شدن سلولی پیشرفت نموده و تحت اثر رسوبات فوقانی تحت فشار قرار گرفته آب خود را از دست داده و به مرحله اول تورب بوجود آمده و از تورب بتدریج زغالسنگ بوجود میاید.

تغییرات شیمیایی که در تورب صورت میگیرد به این صورت است که باکتریها و قارچها بر اثر عملیات تخمیری خود لیگنین را تبدیل به اسیدهای هومیک نموده که در مرحله تبدیل به زغال قهوهای اسیدهای هومیک قسمتی از آب خود را از دست میدهند.

در مرحله تغییرات شدیدتر، که تبدیل به زغالسنگ میشوند به ترکیبات هومیت که در آلکائیها نامحلول هستند تغییر پیدا میکنند. در این مرحله زنجیرهای کربن از هم متلاشی شده و H23C52CH4 بوجود میاید. مولکولهای کربن بصورت زنجیرهای بسته حلقوی تغییر شکل شده و شبکه های بزرگتری بوجود میاید و دراین مراحل تغییرات به قدری میتواند انجام بگیرد که گرافیت که از همه ثابت تر است بوجود آید و مهمترین فاکتور در تغییرات ( متامرف ) و دگرگونی زغالسنگ درجه حرارت و زمان است. 

فاکتورهایی که برای شناسایی زغالسنگ مورد نیاز است :

- تشخیص نوع و تیپ : تشخیص نوع گیاهان در رسوبات زغالسنگ

- شرایط رسوب گذاری و تعیین درجه متامرف یا دگرگونی : تعیین درجه متامرف و تغییرات آن در تقسیم بندی زغالسنگ و خواص آن رل مهمی را بازی میکند.

- در زیر میکروسکوپ زغالسنگ از واحدهای کوچکی درست شده که به آن ماتسرال میگویند ، هر یک ازآن دارای خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی میباشند ، ناخالصی های زغالسنگ میتواند درون ماتسرالها یا حد فاصل آنها را بگیرد.

- درجه براقیت و درخشانی زغالسنگ بسیار متفاوت است ، درجه براقیت زغالسنگ بستگی به نوع زغالسنگ ، درجه متامرف و ترکیب پترو گرافیآن دارد. زغالهایی که منشا هوموسی دارند مطبق بوده و لیکن زغالسنگ بامنشاء ساپروپلی مطبق نیست.

- وزن مخصوص حقیقی زغالسنگ 8/1 1 گرم برساتیمتر مکعب است.

- سختی زغالسنگ 5/2 5/0 کیلوگرم برسانتیمتر مربع است.

درزهای و شکافهای زغالسنگ متفاوت است در صورتی که از نظر میکروسکوپی بیشتر از فوزینیت درست شده و تحت اثر تکتونیک قرار گرفته باشد. زغالسنگ به قطعات کوچک ، نامنظم و گوشه دار از یکدیگر جدا میشوند. در صورتیکه از ویترین درست شده باشد سطح شکاف صاف و هموار بوده و در صورتیکه از دورن درست شده باشد ناصاف و دانه دانه میباشد. زغالسنگ براق دارای ترکها و شکافهای ریز و فراوانی است. سیستم شکافها در زغالسنگهای هوموسی عمود بر یکدیگر و بسیار منظم است ، در صورتی که تحت تاثیر تکتونیک قرار گرفته باشد نامنظم است. از شناسایی جهت شکافها میتوان برای استخراج سهلتر از آن استفاده کرد.

3-                  متامرفیزم یا دگرگونی است که بر اثر آن مواد سفت شده قهوه ای به زغالسنگ تبدیل میگردد. این مرحله با قرار گرفتن تدریجی رسوبات روی تورب و افزایش فشار و حرارت و تغییرات فیزیکی و شیمیایی حاصل میشود. وزغالسنگ قهوهای از تورب در عمق های کم و حرارت معمولی بدست میاید. با فرو نشستن قابل ملاحظه ای از سطح زمین و قرار گرفتن رسوبات 10 الی 20 هزار متر روی هم سنگهای رسوبی از جمله رگه های زغال نارس تحت شرایط ترمو دینامیکی یعنی حرارت و فشار زیاد قرار گرفته و زغال قهوهای را دگرگون کرده و زغال بیتومینه دار یا قیر دار و با ادامه آن و با حرارت زیادتر به آنتراسیت تبدیل میکند.


 
مشخصات عمومی استان کرمان
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

استان کرمان با مساحتی حدود 182301 کیلومتر مربع بین 25 درجه و 55 دقیقه تا 32 درجه عرض شمالی و 53 درجه و 26 دقیق تا 59 درجه و 29 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است ، که در حدود یازده درصد مساحت کل کشور ایران است . حد شمالی استان کرمان به استان های خراسان ، یزد ، حد جنوبی به استان هرمزگان ، حد شرقی به استان سیستان و بلوچستان و حد غربی آن به استان فارس محدود است.

این استان در جنوب شرقی ایران واقع شده است و از جمعیتی بالغ بر 2230000 نفر برخوردار است که 53 درصد آن را شهرنشینان و 46 درصد آن را روستانشینان و یک درصد باقیمانده را عشایر تشکیل می دهند . بر طبق سرشماری سال 1385 جمعیت استان در حدود دو میلیون و دویست و سی هزار نفر است . بالاترین میزان شهرنشینی استان را شهر کرمان با 79 درصد داراست از آن جهت که شهر کرمان توسعه یافته ترین و بزرگترین شهر استان است .

 

تاریخ مردم استان به چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد ، این سابقه طولانی منطقه در مجموع منطقه را به مکانی تاریخی مبدل کرده است . در طول تاریخ طولانی منطقه ، مجموعه گرانبهایی از میراث تاریخی و فرهنگی گرد هم آمده و بخش با ارزش و شایان توجهی از تمدن ایران زمین را شکل داده است هر مکان تاریخی در کرمان امروز از حکومت محلی و ساختار اجتماعات بومی خبر می دهد . چشمه های آب معدنی و آب گرم ، قلعه عسکر ، قرقره ، ابارق ، بوجان ، رضا آباد ، پاچنار ، بیشه ، اختیار آباد ، حوض نو ،و حوض آباد تفرج گاههای ماهان ، جوپار ، راین ، کوهپایه و بسیاری نقاط را می توان  برای نمونه نام برد . مجموعه تاریخی فرهنگی گنجعلیخان شامل آب انبار ، حمام ، چایخانه است . کاروانسراهای چهارسوق ، وکیل ، میرزاعلینقی ،‌لحاف دوزان ، حاج مهدی ، هندوها و حاج آقا علی ، مدارس سنتی گنجعلیخان ، حیاتی و ابراهیم خان همه از نقاط دیدنی شهر کرمانند . مقبره شاه نعمت الله ولی ، خواجه اتابک ، شاهزاده حسین جوپار و پیر بابا مسافر از مقبره های دیدنی منطقه اند . بازار ارگ ، بازار وکیل ، بازار گنجعلیخان ، بازار مظفری و بازار عطاران از بازارهای دیدنی شهرند . گنبد جبلیه ، گنبد سبز ،‌ و مشتاقیه از گنبدهای دیدنی شهر و دروازه وکیل ،‌دروازه ناصریه و دروازه گبری از دروازه های دیدنی شهرند . باغ شازده در ماهان و آسیاب آن ، مسجد جامع و مسجد چهل ستون کرمان ، ضرابخانه و موزه مردم شناسی از نقاطی هستند که نمی توان از آنها یاد نکرد . بهار در استان کرمان به معنای کوه هایی پر از لاله است . این استان در بهار بوی گل محمدی و شکوفه های نارنج می دهد . درختان گیلاس در بردسیر و بافت به گل می نشیند . مردم کرمان در زمینه های صنعت ، معدن کاوی و کشاورزی بسیار فعالند . این استان از نظر زمین زیر کشت مقام چهاردهم کشور را داراست ، اما در تولید میوه در مقام نخست است . در طی سالهای 1994 و 1995 چهار درصد کل منطقه زیر کشت محصولات مختلف بوده . قالیچه ، پتو ، پارچه ، شال ، قالی ، جاجیم از صنایع دستی منطقه اند . قالی کرمان در سطح جهانی شناخته شده است . صنایع فلزی ، غذایی ، ماشین آلات به ترتیب بالاترین میزان تولید را دارند . پسته ، خشکبار ،‌ قالی ، گلیم ،‌ خرما ، میوه ، سبزی ، مس و سنگهای تزیینی مهمترین کالاهای صادراتی استانند .

منطقه کوهستانی استان بخشی از کوههای مرکزی ایران است که از کوهستانهای آتشفشانی قدیمی شکل گرفته که نقطه شروع آنها در آذربایجان در شمال غربی ایران است و نقطه پایان آنها در بلوچستان . سلسله جبالی را در این استان می توان سراغ گرفت که در دامه ان دشتهای وسیعی واقع شده است . کوههای بشاگرد و کوهبنان از بلندترین کوههای منطقه اند ، هر چند قلل مشهور دیگری همچون طغرالجرد ، سیرچ ، ابارق و تهرود را هم می توان نام برد . قللی هم در بخش شمالی استان واقع شده اند ، مثل شهربابک ، کوهپایه ، چهل ستون ، لاله زار و هزار بهرآسمان . آب و هوای استان متنوع است . در بخش های شمال و شمال غربی و مرکزی استان ، هوا خشک است و معتدل ، در حالی که در جنوب و جنوب غربی هوا گرم است و تا حدی شرجی . در مرکز استان ( جایی که شهر کرمان واقع شده است ) هوا خشک و نیمه معتدل است و میانگین درجه حرارت 6/39 درجه سانتیگراد است ، اما پائین ترین درجه حرارت به ثبت رسیده منهای هفت درجه سانتیگراد است . در طی بهار درجه حرارت متوسط استان بین بیست تا بیست و پنج درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است . بنابر این ، بهار بهترین فصل برای مسافرت به استان است   که بازدید از نقاط تاریخی و مناظر طبیعی لذت سرشاری را نصیب مسافران خواهد کرد    . جاذبه طبیعی استان از تنوع زیست محیطی آن ناشی می شود . چشمه های آب معدنی چشم اندازهای طبیعی بسیار زیبایی دارند و مکانهایی از این دست بسیارند . نقاط سرسبز فراوان ، قلل منحصر به فرد ، دریاچه ها و آبگیرهای طبیعی و چندین منطقه حفاظت شده در کنار صحراهای بکر زیبا را می توان از زیبایی ها و جاذبه های توریستی استان نام برد . نگاهی گذرا به بخش توریستی استان کافی است که ثابت کند کرمان از تواناییهای بالقوه توریستی ، طبیعی و تاریخی فراوانی برخوردار است .

 


 
شروع دفتر با بسم الله
ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

بسم الله الرحمن الرحیم

ستایش خدائی را سزاست که پرورنده جهانیان است و بخشاینده و مهربان و دارای روز پایان ترا می‌پرستیم و از تو یاری میجوئیم بنما بما راه راست را راه کسانی را که انعام بایشان کردی که نه خشم‌کرده شده‌اند و نه گمراهان و درود بر پیغمبری باد که رخساره یزدان است و راهنمای گمراهان و بر دودمان آن که همگی پاکانند و پس از او بزرگان و بر آنان که فروغ خدائی از چهره ایشان نمایان است و همه نیکیها ایشان را شایان و دور شوند از بخشایش بیکران یزدان گمراهانی که گمراه‌کننده ناتوانانند و دشمن نیکان و دوست دشمنان ایشان .


 
به پرشین بلاگ خوش آمدید
ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی:
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com